Algemene voorwaarden voor The Beauty Affair

 

 

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van The Beauty Affair.

 2. Aanbiedingen en offertes
  Alle aanbiedingen en offertes van The Beauty Affair zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat The Beauty Affair een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of op het moment dat The Beauty Affair een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

 3. Prijzen en betaling
  De prijzen van The Beauty Affair zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen en exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.

 4. Uitvoering van de overeenkomst
  The Beauty Affair zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van The Beauty Affair mag worden verwacht. De Klant zal The Beauty Affair tijdig voorzien van alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. The Beauty Affair is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 5. Aansprakelijkheid
  The Beauty Affair is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld van The Beauty Affair. De aansprakelijkheid van The Beauty Affair is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van The Beauty Affair wordt uitbetaald.

 6. Intellectuele eigendom
  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en/of producten van The Beauty Affair.